Back to top

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Cada vegada que utilitza aquest lloc web estarà sota l’aplicació de la Política de Privacitat vigent en cada moment, havent de revisar aquest text per comprovar que està conforme amb ell.

Les dades personals que ens aporta seran objecte de tractament en un fitxer responsabilitat RIM Empordà tenen com a finalitats:

  • El desenvolupament, compliment i execució de l’contracte de compravenda dels productes que ha adquirit o de qualsevol altre contracte entre tots dos.
  • Atendre les sol·licituds que ens plantegi.
  • Proporcionar-li informació sobre els productes de RIM Empordà, incloent, en relació amb aquests productes, l’enviament de comunicacions comercials per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent (com SMS), així com a través de la realització de trucades telefòniques. Pots canviar les teves preferències en relació a l’enviament d’aquestes comunicacions comercials posant-te en contacte amb nosaltres a través de la pàgina “Contacte“.

Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les següents condicions: S’autoritza l’emmagatzematge i reproducció temporal d’algun o alguns dels continguts de el lloc web per tal d’utilització personal i no comercial. La reproducció, l’emmagatzematge permanent i la difusió dels continguts del lloc web o qualsevol altre ús que tingui finalitat pública o comercial queda expressament prohibida sense que hi hagi consentiment previ per escrit de RIM Empordà.

No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

RIM Empordà no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs.

Els que utilitzen aquest lloc web ho fan pel seu compte i risc. RIM Empordà no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la morositat d’accedir.

En conseqüència, el lloc web i els seus continguts són proveïts sense garanties de cap classe, expresses o implícites, deixant clar que ni RIM Empordà, ni els seus col·laboradors, treballadors o representants, seran responsables per qualsevol error o omissió en els continguts o serveis o per qualsevol dany derivat de la utilització d’aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ell es facilita.

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i d’altra legislació aplicable. RIM Empordà informa als seus usuaris ia qualsevol tercer que lliuri les seves dades de caràcter personal, que aquestes seran incloses en un fitxer automatitzat i es podran destinar a oferir informació sobre activitats i serveis.

Qualsevol tercer que lliuri les seves dades personals a RIM Empordà té dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les dades. Aquests drets es podran exercitar dirigint un escrit a el domicili social del RIM Empordà o un correu electrònic enviat a info@rimemporda.com, ja sigui directament o fent ús de la secció “Contacte” de la pàgina web.

RIM Empordà, les dades fiscals són els següents:

Jordi Esteve Xifra
C/ Cotlliure, 20
17754 Rabós d’Empordà
40357434R

es compromet a l’obligació de secret establerta en la legislació aplicable, respecte les dades contingudes al seu fitxer.

Dades generals

RIM Empordà (Jordi Esteve Xifra), amb domicili a Rabós d’Empordà, C/ Cotlliure, 20, CP 17754, i correu electrònic info@rimemporda.com.

×